• Deklaracja dostępności

  Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej www.dps-rudarozaniecka.pl.

  Data publikacji strony internetowej: 09.12.2014 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji:  13.05.2021 r.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niedogodności lub wyłączeń.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Serwis spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

  • Język stron serwisu prawidłowo określony w kodzie strony
  • Tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikatowy tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec,
  • Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie,
  • Możliwość pominięcia bloków,
  • Pułapki klawiaturowe wykluczone,
  • Nagłówki – prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzonych przez redaktorów treści.
  • Powiększenie tekstu – wymagania spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększenia i pomniejszenia czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl-.

  Aspekty informacyjne.

  Serwis zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Redaktor publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i musi zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.

  Informacje szczegółowe:

  • Zrozumiałość – teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,
  • Czytelność – redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.,
  • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne,
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowane poprawnie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onliceocr.net/
  • Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Załuski, email: ruda_rozaniecka@dps.pl, tel. 16 631 96 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich:

  https://www.rpo.gov.pl/

  Dostępność architektoniczna.

  Dom Pomocy Społecznej posiada dwa budynki zlokalizowane w miejscowości Ruda Różaniecka nr 53, 37-613 Ruda Różaniecka.

  1. Opis dostępności wejść do budynku:

  Budynek Główny – oddz. Nr II – budynek dwu-piętrowy, do którego prowadzą trzy wejścia: wejście główne oraz dwa wejścia od strony oddz. Nr I (Pałac). Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, do pozostałych dwóch wejść prowadzą tylko schody. Żadne z wejść nie jest zabezpieczone bramkami.

  Budynek oddz. Nr I (Pałac) – budynek piętrowy, do którego prowadzą dwa wejścia: wejście główne oraz wejście od strony Oddz. Nr II. Wejście główne jest zlokalizowane na równi z podłożeniem kostki brukowej na zewnątrz nie jest potrzebny podjazd dla wózków można wjechać bezpośrednio z zewnątrz. Wejście od strony Oddz. Nr II posiada jeden schodek oraz podjazd dla wózków.

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów, toalet i wind.

  Zarówno budynek Oddz. Nr I (Pałac) jak i Oddz. Nr II (Budynek Główny posiadają korytarz, łazienki i pomieszczenia dostępne dla wózków. Budynki posiadają windy.

  1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

  W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, platform, pętli indukcyjnych i pochylni.

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

  Na placu i przed budynkami nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – parkingi mają wystarczająco dużo miejsc i zlokalizowane są blisko wejść.

  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  W Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej jest możliwość skorzystania bezpłatnie z tłumacza języka migowego.

   

  Rejestr zmian:

  1. Data: 14.05.2021. Treść: data aktualizacji. Autor: Piotr Załuski.