• Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka

  DPS.26.3.8.2022

  Ruda Różaniecka, dnia 12.12.2022r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY DLA CZĘŚCI I i II ORAZ INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI III i IV

  Na podstawie o art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. Poz.1129, z późn.zm.). Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 pn: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka”, zostało rozstrzygnięte w części 1 i 2.

  Szczegóły w załączniku

  Zawiadomienie o wyborze ofert i unieważnieniu części postępowania

  Zygmunt Ważny

  Kierownik Administracyjny

  (podpis na oryginale)


  DPS.26.3.2.2022

  Ruda Różaniecka 29.11.2022r

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Dotyczy:postępowania , pn: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka” nr spr: DPS.26.3.2022.

  Działając na podstawie art.222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. Poz.1129, z późn.zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

  Numer oferty

  Wykonawca

  Cena oferty

  Część I

  Część II

  Część III

  Część IV

  1

  Poladex L. Zaborniak M. Zaborniak Spółka jawna

  ul. Fryderyka Szopena 53 f

  37-600 Lubaczów

  67 486,10zł.

  38 486,30..

  381 969,03.zł.

  381 783,30zł.

  2

  ALMAX-Dystrybucja

  sp. z o.o. Panieńszczyzna

  21-002 Jastków

  66 250,00 zł.

  37 146,00.

  389 073,59 zł.

  381 946,00 zł.


  DPS.26.3.1.2022

  Ruda Różaniecka 29.11.2022r

  Wykonawcy uczestniczący

  w postępowaniu o zam. publiczne

  nr spr: DPS.26.3.2022

  INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr spr: DPS.26.3.2022 w trybie podstawowym pn: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka”

  Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

  1. Część I – Konserwy i przetwory z mięsa i ryb 63 809,76

  2. Część II – Produkty przemiału ziarna39 403,04

  3. Część III – Artykuły spożywcze353 195,85

  4. Część IVArtykuły mleczarskie 328 975,82

                 RAZEM za IV części – 785 384,47 zł.

  Kwota jaką zamawiający przeznacza na realizację zamówienia

  Zygmunt Ważny

  Kierownik Administracyjny

  (podpis na oryginale)


  DPS.26.3.2022

  Ruda Różaniecka, dnia 21.11.2022r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wszczyna postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji pn:

  „Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka”,

  którego przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.3.2022).

  1. część I – Konserwy i przetwory z mięsa i ryb, część,

  2. część II – Produkty przemiału ziarna,

  3. część III – Artykuły spożywcze,

  4. część IV – Artykuły mleczarskie.

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załącznikach.

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SWZ

  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

  Załącznik Nr 2_1 Konserwy i przetwory mięsa i ryb

  Załącznik Nr 2_2 Produkty przemialu ziarna skrobi i produktów skrobiowych

  Załącznik Nr 2_3 Artykuły spożywcze

  Załącznik Nr 2_4 Artykuły mleczarskie

  Załącznik nr 3 – Oświadczenie

  Załącznik nr 4 – Oświadczenie

  Załącznik nr 5 – Oświadczenie

  Załącznik nr 6 – Zobowiązanie

  Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia

  Załącznik nr 8 – Wzrór umowy

  Załącznik nr 9 – Identyfikator postępowania

  Zygmunt Ważny

  Kierownik Administracyjny

  (podpis na oryginał)