• Dostawa drewna opałowego dla DPS Ruda Różaniecka

  DPS.26.3.6.2017                                                                         Ruda Różaniecka, dnia 03.10.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zamawiający, Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia jest „Dostawa drewna opałowego dla DPS Ruda Różaniecka”. (nr spr.: DPS.26.3.2017).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

                                                                                                                         Zatwierdzam

                                                                                                                         DYREKTOR

                                                                                                                   mgr Janusz Zastawny

                                                                                                                                                                 (podpis na oryginale)

  Zawiadomienie o wyborze oferty


  DPS.26.3.2.2017                                                                     Ruda Różaniecka, dnia 28.19.2017r.

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje podane na sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia jest „Dostawa drewna opałowego dla DPS Ruda Różaniecka”.

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

                                                                        Dyrektor

                                                                        mgr Janusz Zastawny

                                                                                                       (podpis na oryginale)

  Informacja z otwarcia ofert


  DPS.26.3.1.2017                                                                      Ruda Różaniecka, dnia 20.09.2017r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn:

  Dostawa drewna opałowego dla DPS Ruda Różaniecka”

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załącznikach.

                                                                              Dyrektor

                                                                             mgr Janusz Zastawny

                                                                                                             (podpis na oryginale)

  01-2017- Ogłoszenie

  02-2017-SIWZ-Dostawa drewna opałowego