• Dostawa drewna opalowego dla DPS Ruda Różaniecka

  DPS.26.1.8.2022

  Ruda Różaniecka, dnia 28.10.2022 r.

  Do wszystkich zainteresowanych

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Na podstawie o art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j: Dz.U. z 2022r. Poz.1710.). Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 pn: Dostawa drewna opałowego dla DPS Ruda Różaniecka „, zostało rozstrzygnięte.

  JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA ZOSTAŁA WYBRANA OFERTA NR 2 ZŁOŻONA PRZEZ:

  Produkcja i Sprzedaż Drewna Opałowego „A-DREW”, mgr Adam Kociołek, Łukawiec 129, 37-626 Łukawiec

  Uzasadnienie i szczegóły w załączniku.

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Zatwierdzam

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny


  DPS.26.1.4.2022

  Ruda Różaniecka, dnia 21.10.2022r.

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DPS.26.1.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji pn:

  Dostawa drewna opałowego dla DPS Ruda Różaniecka”

  Działając na podstawie art.222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j: Dz.U. z 2022r. Poz.1710.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

  OFERTA NR 1:  Firma „PLATAN” Bogusław Dyjak, Majdan Sieniawski 308, 37-354 Adamówka  – Wartość brutto: 546 120,00 zł; czas dostawy: 5 dni.

  OFERTA NR 2: Produkcja i Sprzedaż Drewna Opałowego „A-DREW” mgr Adam Kociołek, Łukawiec 128, 37-626 Łukawiec – Wartość brutto: 472 320,00 zł; czas dostawy 5 dni.

   Zatwierdzam

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny


  DPS.26.1.3.2022

  Ruda Różaniecka 21.10.2022r

  Wykonawcy uczestniczący

  w postępowaniu o zam. publiczne

  nr spr: DPS.26.1.2022

  INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

  Dotyczy:

  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019r.,Prawo zamówień publicznych (t.j: Dz.U. z 2022r. Poz.1710.), pn: Dostawa drewna opałowego dla DPS Ruda Różaniecka”

  nr spr: DPS.26.1.2022.

  Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp,

  zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć

  kwotę: 442 800,00(brutto).

   Zatwierdzam

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny


  DPS.26.1.2022

  Ruda Różaniecka, dnia 13.10.2022r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wszczyna postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji pn:

  „Dostawa drewna opałowego dla DPS Ruda Różaniecka”,

  którego przedmiotem zamówienia są dostawy drewna opałowego (nr spr.: DPS.26.1.2022).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załącznikach.

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SWZ

  Pliki edytowalne

   Zatwierdzam

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny