• Dostawa drewna opałowego dla DPS Ruda Różaniecka

  DPS.26.2.6.2018                                                                                                                                                                                                                                Ruda Różaniecka, dnia 24.09.2018r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający, Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia jest „Dostawa drewna opałowego dla DPS Ruda Różaniecka”. (nr spr.: DPS.26.2.2018).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Zatwierdzam

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny

  Zawiadomienie o wyborze oferty


  DPS.26.2.1.2018                                                                                                                                                                                                                              Ruda Różaniecka, dnia 19.09.2018r.

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje podane na sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia jest „Dostawa drewna opałowego dla DPS Ruda Różaniecka”.

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny

  Informacja z otwarcia ofert


  DPS.26.2.2018                                                                                                                                                                                                                               Ruda Różaniecka, dnia 11.09.2018r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn:

  Dostawa drewna opałowego dla DPS Ruda Różaniecka”

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załącznikach.

                                                                                                                                                                                                                  Zatwierdzam

                                                                                                                                                                                                         Na oryginale pieczątka i podpis:

                                                                                                                                                                                                            Kierownik Administracyjny

                                                                                                                                                                                                                  Zygmunt Ważny

  01-2018- Ogłoszenie

  02-2018-SIWZ-Dostawa drewna opałowego