• Dostawa drewna opałowego dla DPS Ruda Różaniecka

  DPS.26.2.4.2020

  Ruda Różaniecka, dnia 01.09.2020r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający, Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia jest „Dostawa drewna opałowego dla DPS Ruda Różaniecka”. (nr spr.: DPS.26.2.2020).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Zatwierdzam

  Na oryginale podpis i pieczątka

  Zygmunt Ważny – Kierownik Administracyjny

  Zawiadomienie o wyborze oferty


  DPS.26.2.1.2020

  Ruda Różaniecka, dnia 24.08.2020 r.

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje podane na sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia jest „Dostawa drewna opałowego dla DPS Ruda Różaniecka”.

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Dyrektor DPS Ruda Różaniecka

  mgr Janusz Zastawny

  Informacja z otwarcia ofert


  DPS.26.2.2020

  Ruda Różaniecka, dnia 14.08.2020r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn:

  Dostawa drewna opałowego dla DPS Ruda Różaniecka”

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załącznikach.

  Zatwierdzam

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Dyrektor DPS W Rudzie Różanieckiej

  mgr Janusz Zastawny

  01-2020- Ogłoszenie

  02-2020-SIWZ-Dostawa drewna opałowego