• Dostawa drewna opałowego dla DPS Ruda Różaniecka

  DPS.26.1.4.2021

  Ruda Różaniecka, dnia 04.10.2021r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

  Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych) zamawiający, Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia jest „Dostawa drewna opałowego dla DPS Ruda Różaniecka”. (nr spr.: DPS.26.1.2021).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Zatwierdzam

  Na oryginale podpis i pieczątka

  Zygmunt Ważny – Kierownik Administracyjny

  Informacja o wyborze oferty


  DPS.26.1.2.2021

  Ruda Różaniecka, dnia 22.09.2021r.

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DPS.26.1.2021 w trybie podstawowym bez negocjacji pn:

  Dostawa drewna opałowego dla DPS Ruda Różaniecka”

  Działając na podstawie art.222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm.), zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert.

  Szczegóły w załączniku poniżej:

  Informacja z otwarcia ofert


  Ruda Różaniecka 22.09.2021 r

  DPS.26.1.1.2021

  INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

  Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

  Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.

  Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć


  Ogłoszenie o zamówieniu

  Specyfikacja Warunków Zamówienia

  01-Zał. do SWZ edytowalne.