• Dostawa drewna opałowego dla DPS Ruda Różaniecka

  DPS.26.1.2.2022

  Ruda Różaniecka, dnia 22.08.2022r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DPS.26.1.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji pn:

  Dostawa drewna opałowego dla DPS Ruda Różaniecka”

  Działając na podstawie art.222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2021r. Poz.1129, z późn.zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

  BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

  Zatwierdzam

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Zygmunt Ważny – Kierownik Administracyjny


  DPS.26.1.1.2022

  Ruda Różaniecka, dnia 19.08.2022r.

  Wykonawcy uczestniczący

  w postępowaniu o zam. publiczne

  nr spr: DPS.26.1.2022

  INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

  Dotyczy:

  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019r.,Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), pn: Dostawa drewna opałowego dla DPS Ruda Różaniecka”

  nr spr: DPS.26.1.2022.

  Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp,

  zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć

  kwotę: 324 720,00(brutto).

  Zatwierdzam

  Na oryginale podpis i pieczątka

  Zygmunt Ważny – Kierownik Administracyjny


  DPS.26.1.2022

  Ruda Różaniecka, dnia 12.08.2022r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wszczyna postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji pn:

  „Dostawa drewna opałowego dla DPS Ruda Różaniecka”,

  którego przedmiotem zamówienia są dostawy drewna opałowego (nr spr.: DPS.26.1.2022).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załącznikach.

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SWZ

  Zał. do SWZ pliki edytowalne

  Zatwierdzam

  Na oryginale podpis i pieczątka

  Zygmunt Ważny – Kierownik Administracyjny