• Dostawa mięsa i wędlin dla DPS Ruda Różaniecka

  DPS.26.6.7.2017                                                                       Ruda Różaniecka, dnia 04.12.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia dostawa mięsa i wędlin, (nr spr.: DPS.26.6.2017).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny

  /podpis na oryginale/

  Zawiadomienie o wyborze oferty


  DPS.26.6.3.2017                                                                       Ruda Różaniecka, dnia 28.11.2017r.

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje podane na sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia są dostawy mięsa i wędlin (nr spr.: DPS.26.6.2017).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

                                                                               Zatwierdzam

                                                                       Na oryginale pieczątka i podpis:

  Kierownik Administracyjny

                                                                                  Zygmunt Ważny

  Informacja z otwarcia ofert


  DPS.26.6.1.2017                                                                               Ruda Różaniecka, dnia 24.11.2017

                                                                                                                    WSZYSCY WYKONAWCY

  WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE

  TERŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa mięsa i wędlin dla DPS Ruda Różaniecka „, nr. postępowania DPS.26.6.2017

  Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

  Wykonawca prosi o udzielenie dodatkowych informacji do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 i 2a do SIWZ.

  Pytanie 1.

  Zwracam się z zapytaniem związanym ze składem ” przedmiotu zamówienia”:

  1. Czy kiełbasa krakowska parzona może mieć 64% mięsa wieprzowego zamiast 70%;

  2. Lencz mamy tylko wieprzowy ale o większej mięsności niż jest wymagany(61,5%), czy taki może być do przetargu?

  3. Pieczeń rzymska, ta którą możemy zaoferować ma 55% mięsności zamiast 58%, czy można zamienić?

  4. Salceson drobiowy, który mamy w ofercie ma 51% zamiast 53% mięsności.

  Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww propozycje .

  Pytanie 2.

  Jaki producent ma takie jak w specyfikacji wyroby?

  Odpowiedź:

  Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia kierował się minimalnymi wymogami jakie powinien spełniać przedmiot zamówienia bez wskazania producenta.

  Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

  Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy, Zamawiający

                                                                                Na oryginale pieczątka i podpis:

   Kierownik Administracyjny

                                                                                            Zygmunt Ważny


  DPS.26.6.2017                                                                            Ruda Różaniecka, dnia 20.11.2017r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn:

  „Dostawa mięsa i wędlin dla DPS Ruda Różaniecka”,

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

                                                                                                    

                                                                                         Na oryginale pieczątka i podpis:

                                                                                           Kierownik Administracyjny

                                                                                               Zygmunt Ważny

  1-2017-Ogłoszenie

  02-2017-SIWZ-Dostawa art. spożywczych.

  Formularz cenowy – Cz. IV Mięso i wędliny

  Zał. 2.a-Opis pz. mięso i wędliny