• Dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych dla DPS Ruda Różaniecka

  DPS.26.3.5.2020

  Ruda Różaniecka, dnia 29.09.2020r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia są dostawy środków czystości i art. gospodarczych (nr spr.: DPS.26.3.2020).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny

  06a.-Zawiadomienie o wyborze oferty


  DPS.26.3.2.2020

  Ruda Różaniecka, dnia 21.09.2020r.

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje podane na sesji otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia są dostawy środków czystości i art. gospodarczych (nr spr.: DPS.26.3.2020).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Zatwierdzam

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny

  03-Informacja z sesji otwarcia ofert


  DPS.26.3.1.2020

  Ruda Różaniecka, dnia 15.09.2020 r.

  Wszyscy Zainteresowani Wykonawcy

  WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE

  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „ Dostawa środków czystości i art. gospodarczych dla DPS Ruda Różaniecka „, nr. postępowania DPS.26.3.2020

  Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

  Wykonawca prosi o udzielenie dodatkowych informacji do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  1. Pytanie:

  Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawy za pośrednictwem firm spedycyjnych?

  Odpowiedź:

  Zgodnie z treścią SIWZ Zamawiający w Dziale „Termin wykonania zadania” zapisał:

  3. Zamawiający wymaga dostawę przedmiotu zamówienia 1 raz w miesiącu od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:00.

  4. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany transportem wykonawcy (na jego koszt i ryzyko) do

  siedziby zamawiającego i rozładowany w miejscu (magazynie) wskazanym przez zamawiającego.

  Nie jest istotne czy Wykonawca dostarczy towar własnym transportem czy firm spedycyjnych. Istotne jest spełnienie warunków z pkt. 3 i pkt. 4.

  Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

  Zatwierdzam

  Na oryginale podpis i pieczątka

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny


  DPS.26.3.2020

  Ruda Różaniecka, dnia 11.09.2020r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn:

  „Dostawa środków czystości z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka”,

  którego przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości

  (nr spr.: DPS.26.3.2020).

  1. część I – Środki czystości,

  2. część II – Artykuły gospodarcze.

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Zatwierdzam

  Kierownik administracyjny

  Zygmunt Ważny

  (podpis na oryginale)

  01-2020- Ogłoszenie.

  02 -2020-SIWZ-Dostawa śr. czystości-2 części

  02a-Formularz-cenowy-Cz.-I-Środki czystości.

  02a-Formularz-cenowy-Cz.-II-Artykuły gospodarcze.