• Informacje ogólne

  Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubaczowskiego działającą na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.2004r. Nr 64, poz. 593)
  2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 września 2000r w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 929 z późn. zm.),
  3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 kwietnia 1997r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, zwalniania z tych opłat, trybu i sposobu ich pobierania oraz ustalania kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej (Dz.U. Nr 44, poz. 278 z późn. zm.)
  4. Statutu Domu Pomocy Społecznej w rudzie Różanieckiej, który stanowi Załącznik do uchwały Nr XXVI/255/2001 Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 30sierpnia 2001r.
  Dom Pomocy społecznej w Rudzie Różanieckiej jest samorządową jednostką budżetową finansowaną z budżetu Powiatu Lubaczowskiego. Na czele Domu stoi Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Domu i ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Domu. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Domu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu. Dom jest Domem stałego pobytu dla osób przewlekle psychicznie chorych.
  Zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2010r., zn. S.I-9013-24/09 Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej prowadzony jest na podstawie zezwolenia wydanego na czas nieokreślony.

  Dom Pomocy Społecznej jest budżetowa jednostka samorzadowa finansowana z budżetu Powiatu Lubaczowskiego. Nie posiada osobowosci prawnej. Działa na zasadach ogólnych dla samorzadowych jednostek budżetowych. Majątek trwały netto jednostki według stanu z dnia 31 grudnia 2009r. wynosił: 6.184.895 zł

  Tryb działania Domu, a w szczególności tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej.(Dz. U. Nr 82, poz. 929 )

  Do Domu kieruje się na podstawie:

  1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu,
  2. wywiadu środowiskowego (rodzinnego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się), zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę,
  3. opinii ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się,
  4. opinii właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
  5. decyzji o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej,
  6. decyzji organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury,
  7. oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się,
  8. zaświadczenia, o którym mowa w art.22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych okresu powojennego.
  9. decyzji urzędu miasta lub gminy z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej o pokryciu kosztów – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez daną osobę.

  W przypadku, gdy do Domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do Domu nie wymaga przełożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 2-8. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie trzech miesięcy od daty wydania decyzji o skierowaniu do domu. W/w dokumenty kompletuje Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o przyjęcie do domu. W przypadku gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te Ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę Domu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR w Lubaczowie). Decyzję o skierowaniu lub o odmowie skierowania do Domu wydaje Starosta lub z jego upoważnienia Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się.

  Dyrektor Domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się o terminie przyjęcia do Domu.
  Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2001r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz.U.Nr 116 poz.1243) oraz Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej.

  Przyjmowanie skarg i wniosków reguluje art. 226 kodeksu postępowania administracyjnego.

  Dodaj komentarz