• Klauzula informacyjna RODO

  Klauzula informacyjna Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej

  Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej, NIP 793-13-77-727
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Piotr Załuski, tel. 16 631 96 15
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – d. :

  a ) w celu wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, wynikających

  z  następujących ustaw:

  • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej,
  • ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

  b) w celu umieszczenia mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej,

  c) w celu zatrudnienia pracowników,

  d) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

  4. W związku z przetwarzaniem przez Dom Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej dane te mogą być przekazywane do podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz Domu.

  5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  6. Administrator danych dokona wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone.

  7. Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

  8. Po dniu wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych”,

  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od przedmiotu sprawy i wyznaczony zostaje na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach a jeżeli niniejszy przepis nie wskazuje nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy dane przechowywane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.