• Roboty budowlane – Malowanie dachu oraz remont elewacji budynku oddziału 2 DPS Ruda Różaniecka.

  DPS-26.5.2017                                                                                                                             Ruda Różaniecka, dnia 16.06.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

   

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia jest „Malowanie dachu oraz remont elewacji budynku oddziału 2 DPS  Ruda Różaniecka”. (nr spr.: DPS-26.2.2017).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załącznik

                                                                                                                    Kierownik Administracyjny

                                                                                                                           Zygmunt Ważny

                                                                                                                      (podpis na oryginale)

  Zawiadomienie o wyborze oferty

   

   


  DPS.26.2.2.2017                                                                              Ruda Różaniecka, dnia 09.06.2017r.

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje podane na sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia jest „Malowanie dachu oraz remont elewacji budynku oddziału 2 DPS Ruda Różaniecka”.

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

                                                                                           Kierownik administracyjny

                                                                                         Zygmunt Ważny

                                                                                                                    (podpis na oryginale)

  Informacja z otwarcia ofert


  DPS.26.2.2017                                                                                   Ruda Różaniecka, dnia 24.05.2017r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej

  wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn:

  „Malowanie dachu oraz remont elewacji budynku oddziału 2 DPS Ruda Różaniecka”

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załącznikach.

                                                                                               Dyrektor

                                                                                            mgr Janusz Zastawny

                                                                                                                           (podpis na oryginale)

  01-2017- Ogłoszenie

  SIWZ

  Załącznik nr 1. Formularz oferty

  Załącznik nr 2-Kosztorys ofertowy

  Załącznik nr 3 – grupa kapitałowa

  Załącznik nr 4-oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia

  Załącznik nr 5-oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe

  Załącznik nr 6. Wykaz zamówień – dla robót budowlanych

  Załącznik nr 7. Projekt umowy

  Załącznik nr 8. Przedmiar robót