• Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z projektem do 50 kWp na budynku gospodarczym DPS Ruda Różaniecka

  DPS.26.1.9.2020

  Ruda Różaniecka, dnia 05.08.2020r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z projektem do 50 kwp na budynku gospodarczym DPS Ruda Różaniecka”. (nr spr.: DPS.26.1.2020).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Kierownik administracyjny

  Zygmunt Ważny

  (podpis na oryginale)

  Zawiadomienie o wyborze ofert


  DPS.26.1.4.2020

  Ruda Różaniecka, dnia 27.07.2020r.

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje podane na sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z projektem do 50 kWp na budynku gospodarczym DPS Ruda Różaniecka”.

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny

  Informacja z otwarcia ofert


  DPS.26.1.3.2020

  Ruda Różaniecka, dnia 20.07.2020

  Wszyscy Zainteresowani Wykonawcy

  WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE

  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z projektem do 50 kWp na budynku gospodarczym DPS Ruda Różaniecka „, nr. postępowania DPS.26.1.2020

  Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

  Wykonawca prosi o udzielenie dodatkowych informacji do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Pytania:

  1. Pytanie:

  3.2.2 wykaże, że w okresie:
  – ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia
  działalności jest krótszy w tym okresie
  , wykonał co najmniej dwa zamówienia,
  których przedmiotem był montaż instalacji fotowoltaicznych,
  w tym co najmniej trzy
  zamówienie polegające na przyłączeniu źródła energii elektrycznej pochodzącej z
  instalacji fotowoltaicznej o mocy
  50 kW do sieci elektroenergetycznej.

  Czy potencjalny wykonawca ma dysponować dwoma referencjami, których przedmiotem był montaż instalacji fotowoltaicznych czy trzema referencjami ?

  Czy moc 50 kW dotyczy każdej referencje czy łącznie ?.

  Odpowiedz:

  Zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ Zamawiający wyjaśnia, że jeśli Wykonawca prowadzi działalność krócej niż 5 lat to wymagane są dwie referencje, w tym co najmniej jedno zamówienie polegające na przyłączeniu źródła energii elektrycznej pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 40 kW do sieci elektroenergetycznej.

  W przypadku prowadzenia działalności powyżej 5 lat Wykonawca przedstawi co najmniej trzy referencje zgodnie z zapisami w SIWZ. Każda referencja dotyczy mocy powyżej 49,50 kWp.

  Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

  Zatwierdzam

  Na oryginale podpis i pieczątka

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny


  DPS.26.1.2.2020

  Ruda Różaniecka, dnia 16.07.2020

  Wszyscy Zainteresowani Wykonawcy

  WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE

  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z projektem do 50 kWp na budynku gospodarczym DPS Ruda Różaniecka „, nr. postępowania DPS.26.1.2020

  Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

  Wykonawca prosi o udzielenie dodatkowych informacji do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Pytania:

  1. Zamawiający określił w specyfikacji moduł polikrystaliczny. Jest to technologia coraz rzadziej stosowana. Aktualnie na rynku obecne są nowocześniejsze moduły monokrystaliczne. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów monokrystalicznych.

  Odpowiedź: Zamawiający przewidział realizację zadania przy użyciu paneli polikrystalicznych. Zamawiający nie dopuszcza paneli monokrystalicznych.

  2. Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja na moduł oraz falowniki, która stanowi kryterium oceny oferty, odnosi się do gwarancji udzielanej przez Wykonawcę, a nie producenta.

  Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że gwarancja na moduł i falowniki odnosi się do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

  3. Prosimy o przedstawienie rzutu dachu budynku, na którym mają być montowane moduły.

  Odpowiedź: W załączniku nr 1 Zamawiający dołącza skany rzuty dachu budynku na którym mają zostać zamontowane panele fotowoltaiczne.

  4. Prosimy o doprecyzowanie, jaka jest konstrukcja dachu oraz jego pokrycie.

  Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż na budynku gospodarczym jest dach płatwiowy o nachyleniu 29 stopni wykonany z drewna sosnowego klasy C-30. Krokwie 7x14cm ułożono na wieńcu żelbetowym i płatwi kalenicowej 12x16cm. Płatwie podparto słupkami 12x12cm opartymi na belkach podwalinowych 12x12cm. Słupki połączono z płatwiami przy pomocy mieczy 7x14cm . W części budynku, w której konstrukcja stalowa stropu podparta jest słupami żelbetowymi 38×38 cm ułożono na słupach belkę drewnianą 16×20 cm, na której ułożono belki podwalinowe 12×16 cm.

  Całość konstrukcji pokryto powlekaną blachą trapezową T35.

  5. Prosimy o wskazanie, na którym piętrze znajdować się ma zamontowany falownik?

  Odpowiedź: Montaż instalacji fotowoltaicznej odbędzie się na budynku parterowym.

  6. Prosimy o wskazanie, gdzie znajduje się rozdzielnia główna, do której ma być wpięta instalacja fotowoltaiczna.

  Odpowiedź: Rozdzielnia główna gdzie będzie wpięta instalacja fotowoltaiczna znajduje się w budynku, gdzie będzie montowana instalacja.

  7. Prosimy o potwierdzenie, że budynek posiada istniejącą instalację odgromową, do której ma być jedynie wpięta instalacja odgromowa zabezpieczająca instalację fotowoltaiczną.

  Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że budynek na którym będzie montowana instalacja fotowoltaiczna posiada instalację odgromową.

  8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada opinię konstruktora, która dopuszcza montaż instalacji fotowoltaicznej na istniejącej konstrukcji dachowej.

  Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ określił dokonanie wizji lokalnej budynku, na którym mają zostać zamontowane panele fotowoltaiczne. Zamawiający nie posiada opinii konstruktora, która dopuszcza montaż instalacji fotowoltaicznej na istniejącej konstrukcji dachowej.

  W pkt 3 ujęto rzut dachu budynku, natomiast w pkt 4 opisano konstrukcje dachu oraz jego pokrycie.

  9. Czy budynek, do którego ma być wpięta instalacja, posiada wystarczające warunki

  przyłączenia, umożliwiające wpięcie instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności zmiany

  warunków?

  Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że budynek do którego ma być wpięta instalacja fotowoltaiczna posiada wystarczające warunki przyłączenia. Zleceniodawca jest zakwalifikowany do IV grupy przyłączeniowej. Moc przyłączeniowa 138 kW. Moc umowna 100 kW.

  10. Kto będzie odpowiedzialny za ewentualne wystąpienie o zmianę warunków zamówienia i przeprowadzenie prac związanych z nowymi warunkami?

  Odpowiedź: Odpowiedz w pkt 9.

  11. Prosimy o wyjaśnienie, jaki system mocowania należy przyjąć. Zamawiający wymaga, aby system był inwazyjny, jednocześnie bez naruszania ciągłości warstwy pokrycia dachu. Przytoczony zapis jest niezrozumiały.

  Odpowiedź: Zamawiający wymaga montowania systemu inwazyjnie, zgodnie z przyjętymi normami i sztuką budowlaną.

  12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie narzuca, ani minimalnej mocy jednostkowej modułu, ani minimalnej ilości modułów, a jedynym parametrem, który w tym zakresie obowiązuje, to łączna moc instalacji w przedziale 49,5 -49,99 kWp.

  Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zapis w SIWZ.

  13. W zapisach umowy znajdują się zapisy: ,,W zakres zadań dla realizacji przedmiotu umowy, przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę, wchodzi: dokonanie wizji lokalnej nieruchomości wymienionych w ust. 2 pkt 2, przeprowadzenie analizy najefektywniejszej lokalizacji paneli, dobór odpowiedniej ilości a także rodzaju paneli oraz innych elementów systemów fotowoltaicznych i przedłożenie wstępnych założeń projektowych do akceptacji Zamawiającemu, wykonanie projektów instalacji, dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych a także kontrolno-pomiarowych, zabezpieczających i odgromowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi, w tym z przygotowaniem miejsc wykonania prac, uprzątnięciem terenu po wykonanych pracach, wykonanie przez Wykonawcę prób, pomiarów, ekspertyz, regulacji rozruchu wybudowanych systemów instalacji fotowoltaicznych, wykonanie instrukcji obsługi i użytkowania urządzeń oraz instalacji w języku polskim i przekazanie ich Zamawiającemu oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie bieżącej obsługi instalacji fotowoltaicznych, wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej.” Przytoczone zapisy, sugerują, że zamówienie obejmuje więcej niż jedną instalację fotowoltaiczną. Prosimy, zatem o sprostowanie, że przedmiotem zamówienia jest jedna instalacja fotowoltaiczna o mocy max. 49,99 kWp, znajdująca się na jednym budynku.

  Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia jest jedna instalacja fotowoltaiczna o mocy max. 49,99 kWp na jednym budynku.

  14. Czy Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów? Jeśli tak, prosimy o sprecyzowanie, jakie funkcje miałby pełnić system optymalizacji.

  Odpowiedź: Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej i zatwierdzenia projektu przez Zamawiającego. Dlatego też, jeśli Wykonawca uzna, że zastosowanie takie jest optymalne i zgodne ze sztuką budowlaną, to istnieje taka możliwość po zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

  15. Prosimy o wyjaśnienie, czy 10 dni na dokumentację projektową oraz 30 dni na wykonanie instalacji, należy rozumieć, jako dni robocze, czy kalendarzowe?

  Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dni wskazane na wykonanie inwestycji należy rozumieć jako dni robocze (10 dni na wykonanie dokumentacji projektowej i 30 dni na wykonanie instalacji).

  16. Prosimy o potwierdzenie, że okres rękojmi wynosi 5 lat, zgodnie z zapisami SIWZ.

  Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zapisy SIWZ.

  17. We wzorze umowy znajduje się zapis „Przegląd gwarancyjny przeprowadza Zamawiający przy udziale: przedstawiciela Wykonawcy oraz innych osób zaproszonych przez Zamawiającego (np. biegłego, rzeczoznawcy).” Prosimy o potwierdzenie, że za usługi innych osób zaproszonych przez Zamawiającego, koszty ponosi sam Zamawiający.

  Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że za usługi innych osób zaproszonych przez inwestora koszty ponosi Zamawiający.

  18. We wzorze umowy znajduje się zapis „ W uzasadnionych przypadkach, niezależnie od terminów przeglądów gwarancyjnych określonych w ust. 6, Zamawiający może wyznaczyć dodatkowe terminy przeglądów gwarancyjnych.” Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez„ uzasadnione przypadki”.

  Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że uzasadnione przypadki przeglądów gwarancyjnych to zdarzenia, które Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w dniu sporządzania dokumentacji przetargowej np. uderzenie pioruna, grad itp.

  19. We wzorze umowy znajduje się zapis „O istnieniu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie na adres wskazany w niniejszej umowie lub poniższy adres e-mail: ruda rozaniecka@dps.pl” W opinii Wykonawcy, w zapisie znajduje się błąd pisarski. Zamawiający nie może zgłaszać usterek na swój własny adres email, tylko na adres emailowy Wykonawcy. Prosimy o sprostowanie.

  Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że o istnieniu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi powiadomi Wykonawcę na piśmie na adres wskazany w umowie lub na adres e-mail Wykonawcy.

  Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

  Zał. Nr 1 Projekt dachu

  Zatwierdzam

  Na oryginale podpis i pieczątka

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny


  DPS.26.1.1.2020

  Ruda Różaniecka, dnia 16.07.2020

  Wszyscy Zainteresowani Wykonawcy

  WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE

  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z projektem do 50 kWp na budynku gospodarczym DPS Ruda Różaniecka „, nr. postępowania DPS.26.1.2020

  Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

  Wykonawca prosi o udzielenie dodatkowych informacji do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Pytania:

  1. Czy instalacja będzie funkcjonalnie związana z budynkiem DPS (wyprodukowany prąd będzie wykorzystywany na potrzeby DPS)

  Zamawiający potwierdza, że wykorzystywany prąd będzie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej.

  2. Jak jest sklasyfikowany budynek Domu Pomocy Społecznej wg PKOB?

  Wg PKOB budynek jest sklasyfikowany – Budynki mieszkalne Oddział I i II PKOB 1264, Budynek gospodarczy PKOB 1271.

  3. Jaką stawkę VAT 8% czy 23% zastosować przy wycenie przedmiotu zamówienia.

  Przy wycenie należy zastosować stawkę VAT 8%.

  Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

  Zatwierdzam

  Na oryginale podpis i pieczątka

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny


  DPS.26.1.2020

  Ruda Różaniecka, dnia 09.07.2020r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej

  wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn:

  „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp na budynku gospodarczym w DPS Ruda Różaniecka”

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załącznikach.

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny

  (podpis na oryginale)

  Ogłoszenie o zamówieniu nr 560119

  02-2020-SIWZ-Wykonanie instalacji fotowoltaicznych

  03-2020 załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna

  4-2020 zalacznik_nr_2 – formularz ofertowy

  5-2020 zalacznik_nr_3 – oświadczeniaz art. 25a ust. 1

  6-2020 zalacznik_nr_4 – oświadczenia z art. 25a ust. 1

  7-2020 zalacznik_nr_5 – oświadczenie grupa kapitałowa

  8- 2020 zalacznik_nr_6 – udostępnianie zasobów

  9-2020 załacznik_nr_7_umowa

  10-2020 zalacznik_nr_8 – wykaz osób

  11-2020 zalacznik_nr_9 wykaz robót

  12-2020 Klauzula informacyjna zał. nr 10